Metodologia de organizare și verificare a cunoștințelor de limbă modernă engleză.
Examenul cuprinde două probe:

a) Proba scrisă, pentru care se acordă un punctaj de maximum 70 de puncte, din care 10 puncte din oficiu;
Subiectele pentru proba scrisă vor cuprinde itemi obiectivi în vederea verificării competențelor de înțelegere de texte și a funcțiilor comunicative/actelor de limbaj corespunzătoare nivelului A2, cum ar fi întrebări cu răspunsuri multiple, întrebări cu răspuns scurt, întrebări de tip adevărat / fals cu justificare, exerciții de realizare a unor corespondențe, text lacunar.
Timpul acordat probei scrise este de 60 minute.

b) Proba orală, pentru care se acordă un punctaj de maximum 30 puncte.
Proba orală va cuprinde itemi pentru verificarea competențelor de discurs oral și de participare la conversație de nivel A2. La proba orală nu se admit contestații.

Elevul care a obținut minimum nota 6,00 (șase) la proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă este considerat admis.